Charakteristika lesní správy Rychnov nad Kněžnou

 

 Lesní správa (LS) Rychnov nad Kněžnou se nachází v jihovýchodní části Královéhradeckého kraje s mírným přesahem do Pardubického kraje. Organizačně je LS členěna na 10 revírů. Lesní správa zahrnuje jeden Lesní hospodářský celek – LHC Rychnov nad Kněžnou.

Území LS je velmi rozsáhlé (katastrální výměra okolo 150 000 ha), a také výškově rozrůzněné – od 240 m.n.m. (Ouliště) do 992 m.n.m. (Anenský vrch).

Z hlediska lesnického na území LS zasahují čtyři přírodní lesní oblasti: 17 Polabí, 23 Podkrkonoší, 25 Orlické hory, 26 Předhoří Orlických hor.

Věková struktura lesů je ovlivněna restitucemi. Po navrácení lesů původním vlastníkům zůstaly ve vlastnictví státu převážně porosty vzniklé po roce 1945 zalesněním konfiskovaných pozemků Němců odsunutých z oblasti tzv. Sudet. Šestý věkový stupeň (50 – 60 let) dosahuje na LHC Rychnov téměř trojnásobku výměry normálního věkového stupně. Převažující dřevinou je smrk, z listnáčů má nejvyšší zastoupení buk. Borovice je zastoupena v níže položených oblastech LS na typických borových stanovištích.

Nezanedbatelná část území LS je mimořádně cenná z hlediska ochrany přírody, vedle řady maloplošných chráněných území se v územní působnosti LS Rychnov nad Kněžnou nachází také Chráněná krajinná oblast Orlické hory, Ptačí oblast Orlické Záhoří a řada evropsky významných lokalit.

Celé území v působnosti lesní správy je bohaté na turisticky přitažlivé oblasti a také Lesní správa Rychnov nad Kněžnou má snahu zlepšovat podmínky pro turisty a návštěvníky lesů. Budují se altány, odpočinková místa, obnovují se studánky, vytvářejí se naučné stezky, opravují se drobné památky. Z turistických zajímavostí je nutno jmenovat středověký hrad Potštejn s romantickým údolím řeky Divoké Orlice, Modlivým dolem s českobratrskou historií. Na sousedním vrchu Velešově, kde lze spatřit také pozůstatky středověkého hradu, vedeného jako kulturní památka byla vybudována ve spolupráci s Muzeem Orlických hor – oddělením archeologie, naučná stezka. Proti proudu řeky Divoké Orlice se lze dostat až na česko – polské pomezí jehož dominantou je bezesporu Zemská Brána. Po hřebeni Orlických hor probíhá pás vojenského opevnění z třicátých let minulého století, který tvořily ocelobetonové pevnůstky a pevnosti. Známá a v oblasti velmi navštěvovaná je pevnost Hanička. Nedaleko obce Orlické Záhoří se nachází osada – dnes převážně již pouze s rekreačními objekty – Černá Voda, kde Lesy ČR, s.p. – Lesní správa Rychnov nad Kněžnou za podpory a spolupráce obce Orlické Záhoří a římskokatolické farnosti Neratov zrekonstruovaly zchátralou kapli.

Nelze pominout Českoskalicko – kraj Boženy Němcové se známým Babiččiným údolím a zámku v Ratibořicích, nebo vodní nádrž Rozkoš.

Lesní správa nezapomíná ani na oblasti přiléhající ke krajskému městu Hradec Králové. V lesním komplexu Divec byl v rámci programu revitalizace obnovena vodní nádrž Dehetník, v lesním komplexu Ouliště pak byla vybudována soustava vodních tůní.

Katastrální území lesní správy je velmi rozsáhlé, rozmanité a protkané turisticky zajímavými místy. Kraj by nebyl takový bez lesů – největšího bohatství naší vlasti, o jejichž část se starají zaměstnanci lesní správy Rychnov nad Kněžnou, kteří rádi vítají všechny ukázněné návštěvníky.